Life@school: Samen leren en leven in een veilige omgeving

Op de Regenboogschool staat de Here God centraal. Hij is onze Vader en wij mogen Zijn kinderen zijn. Daarom ligt het fundament voor de bepaling van ons onderwijs in Hem alleen.

De visie op onderwijs van de Regenboogschool is als volgt samen te vatten: Life@school: Samenwerken aan leren en leven in een veilige christelijke schoolomgeving!

Op de Regenboogschool worden kinderen als een uniek schepsel van God gezien. Het doel van ons onderwijs is deze kinderen te helpen bij het ontwikkelen van gekregen talenten, om zelfbewust en goed voorbereid een plek in te nemen in de maatschappij. De kernwaarden die wij daarbij gekozen hebben zijn: betrokkenheid, plezier en vertrouwen.

Het onderwijs aan de Regenboogschool kan opgesplitst worden in drie domeinen:

  • Opleiden: De kinderen krijgen les in de basisvakken rekenen, taal en lezen. Daarbij worden hoge streefdoelen opgesteld, maar komen we ook tegemoet aan de verschillen tussen kinderen. We werken daarom bij deze basisvakken in drie niveaus.
  • Vormen: Het sociaal-emotioneel leren is, naast het onderwijs in de basisvakken, een belangrijk onderdeel van het onderwijs aan de Regenboogschool. De hele dag door leren kinderen over het omgaan met anderen. Dit gebeurt door het aanleren van goed gedrag, door het doen van samenwerkingsopdrachten en door het bewust samen leren spelen op het plein. Om goed om te kunnen gaan met een ander is het van belang dat je jezelf goed kent. Daarom besteden wij ook aandacht aan de talenten van de kinderen.
  • Toerusten: De kinderen die leskrijgen op de Regenboogschool groeien op in de 21e-eeuwse samenleving. Deze samenleving is voortdurend in ontwikkeling en vraagt van het onderwijs om kinderen voor te bereiden op hun toekomstige taak in deze samenleving. We besteden hier aandacht aan bij het opleiden èn bij het vormen van de leerlingen.

Leren doe je niet alleen. Om de kinderen heen bevinden zich allerlei groepen die betrokken zijn bij het onderwijs aan hen. Dichtbij staan natuurlijk de ouders, de leeftijdsgenoten van de kinderen en het team van de school. Daarnaast is het schoolbestuur van LEV-WN en het samenwerkingsverband op Walcheren betrokken bij het onderwijs dat op de Regenboogschool gegeven wordt. De overheid, maar ook de cultuur waar wij in leven hebben invloed op ons onderwijs. Dit leren en leven mogen de kinderen en alle betrokkenen doen in een wereld door God gemaakt. Hij leidt ons leven en heeft alles in zijn hand. Met die gedachte als basis willen wij ons onderwijs op de Regenboogschool vormgeven.